INFORMACIÓ TÈCNICA

Qüestions sobre la seguretat del sistema Wi-Fi

antena-redwisp.com

Les ones de ràdio utilitzades en WI-Fi no tenen res a veure amb les “radiacions” com els raigs X o els Raigs ultraviolats; són ones de ràdio com les de la televisió, però de molt baixa potència. Les ones de ràdio són “No ionitzants”, el que significa que no poden alterar l’estructura de les cèl·lules.

WI-FI és una tecnologia de connexió de xarxes d’ordinadors, que està regulada per normatives internacionals, que limiten la potència a la qual poden treballar els equips; en concret en interiors està limitada a 0,1 Watts i en exteriors a 0,5 watts. Tots els equips que es comercialitzen a la UE tenen la potència limitada interiorment i no es pot incrementar.

 

En el nostre entorn existeixen gran quantitat de fonts d’emissió radioeléctica, naturals i artificials: Camp Magnètic de la terra, cables de corrent per l’interior dels habitatges, microones, etc.

Una ona consisteix en una pertorbació que es propaga des del punt en què s’origina cap al medi que envolta aquest punt. Les ones de ràdio són combinacions de camps elèctrics i magnètics que serveixen per transmetre informació.

campo-redwisp.com
ionizantes-redwisp.com

A Espanya hi ha una normativa, el Reial Decret 1066/2001, que estableix els nivells màxims d’exposició a camps electromagnètics, i determina unes distàncies mínimes respecte de l’antena. A causa de la seva baixa potència, la regulació sobre emissions radioelèctriques no imposa cap obligació sobre aquestes xarxes, ni relativa a estudis previs ni a certificacions, però un cop instal·lat es pot procedir a prendre mesures per comprovar que els nivells estan molt per sota del que estableix el Reial Decret. Els estudis realitzats a tall d’exemple confirmen que a pocs centímetres dels terminals i punts d’accés es respecten prou els límits de seguretat pel que fa a l’exposició a les emissions radioelèctriques. Les antenes per rebre o difondre el servei de Redwisp es col·loquen a la teulada, de manera que no emeten cap a terra, només perpendicularment a la vertical de l’antena; és com un efecte paraigua.

EN RESUM

La xarxa que estableix Redwisp per prestar servei als seus clients està basada en l’estàndard de l’IEEE 802.11; es tracta d’un sistema basat en bandes de freqüències d’ús comú, sense necessitat de llicència d’ús de l’espectre, i amb limitació de potència.

Les freqüències de treball utilitzades comporten que les dimensions dels dispositius siguin reduïdes, permetent igualment una amplia cobertura.

Puc instal·lar l'antena en zona comunitària?

Molts dels nostres possibles clients tenen pocs coneixements (com és lògic) sobre si tenen dret a instal·lar el nostre sistema receptor a la zona comunitària d’un bloc d’habitatges. A aquest efecte, publiquem a continuació un extracte del Reial Decret Llei 1/1998 (concretament l’article 9) on dicta:

  • l’inquilí (sigui propietari o en regimén de lloguer) té el dret d’instal·lar a nivell individual als serveis de telecomunicacions, en el cas que el sistema escollit no existís a la Comunitat. Ha d’informar al President de la seva intenció de procedir a la instal·lació.
  • El President en cap cas podrà negar-se. En el cas que ja estigués instal·lat un sistema totalment compatible amb el nostre o estigués prevista la seva instal·lació en el termini de tres mesos, haurà d’informar a l’inquilí en el temps màxim de 15 dies que haurà de connectar-se a la instal·lació ja existent o esperar-se a que es dugui a terme.

Real Decret Llei 1/1998 de 27 de febrer

Article 9. Dret dels copropietaris o arrendataris a accedir als serveis i garantia del possible ús compartit de la infraestructura.

1. Els copropietaris d’un edifici en règim de propietat horitzontal o, si s’escau, els arrendataris tenen dret a accedir als serveis de telecomunicacions diferents dels que indica l’article 1.2, per mitjà de la instal·lació comuna feta d’acord amb aquest Reial decret llei, si tècnicament es pot adaptar, o a través de sistemes individuals. Igualment, qualsevol copropietari d’un edifici en règim de propietat horitzontal o, si s’escau, qualsevol arrendatari de tot un edifici o d’una part tenen dret, a càrrec seu i en cas que no hi hagi una infraestructura comuna, a instal·lar-la. També poden fer l’adaptació de la infraestructura ja existent en l’edifici al que estableix l’article 1.2 d’aquest Reial decret llei. Per dur a terme el que preveu aquest article, els copropietaris o els arrendataris es poden aprofitar no solament dels elements privatius, sinó també dels comuns dels immobles, sempre que no menyscabin la infraestructura que hi ha en els edificis i no interfereixin ni modifiquin els senyals corresponents als serveis que prèviament hagin contractat altres usuaris.

2. En els casos que estableix l’apartat anterior, si el propietari d’un pis o local o, si s’escau, un arrendatari volen rebre la prestació d’un servei de telecomunicació al qual es pot accedir a través d’una infraestructura determinada, ho han de comunicar al president de la comunitat de propietaris o, si s’escau, al propietari de l’edifici, abans d’iniciar les obres amb aquesta finalitat. El president de la comunitat de propietaris o el propietari han de respondre abans de quinze dies des que es produeixi la comunicació, i s’hi han d’aplicar, segons sigui procedent, les regles següents:

a) En cas que en l’edifici ja hi hagi aquesta infraestructura o, abans que transcorrin tres mesos des que la comunicació es dugui a terme, s’hagi d’adaptar l’existent o se n’hagi d’instal·lar una de nova amb la finalitat de permetre l’accés als serveis en qüestió, el copropietari o l’arrendatari no poden portar a terme cap obra.

b) En cas que no hi hagi cap infraestructura, o que aquesta no sigui hàbil per a la prestació del servei al qual volen accedir el copropietari o l’arrendatari, o no se n’instal·li cap de nova ni se n’adapti la preexistent en el termini de tres mesos, el comunicant pot fer l’obra que li permeti la recepció dels serveis de telecomunicacions corresponents. Si posteriorment qualsevol altre copropietari o arrendatari sol·licita beneficiar-se de la instal·lació de les noves infraestructures comunes o de l’adaptació de les preexistents que es duguin a terme a l’empara d’aquest article, se’ls pot autoritzar que ho facin, sempre que compleixin el que preveu el segon incís de l’article 4.2.

Descarrega la petició per presentar a la teva comunitat AQUI

 

Com millorar el senyal de la teva WiFi en cinc senzills passos

El senyal del router de casa teva no sempre arriba a totes les teves habitacions per igual, i depenent d’on i com el tinguis col·locat pots tenir bastant menys cobertura en algunes zones de casa teva. I això pot influir en la qualitat de l’accés, quan tens diversos dispositius connectats repartits al llarg i ample de la teva llar. Per això avui et anem a suggerir cinc senzills passos amb els quals millorar el senyal de la teva xarxa WiFi a casa. En això anem a repassar des com és el millor lloc per ubicar-o col·locar les antenes fins a com reconèixer si el router del teu veí està interferint en el teu senyal.

Té cura de la ubicació del teu router

Els routers no són dispositius especialment bonics, de manera que molts de nosaltres tendim a posar-los en llocs on no estiguin massa a la vista. Però has de tenir en compte que la posició del router influeix molt en el senyal, i si ho col·loquem en un lloc poc encertat és molt possible que la cobertura no arribi bé a tota la casa. Per tant, el recomanat és col·locar el router al centre del teu domicili o el més a prop possible perquè el senyal es reparteixi bé per la casa. Si ho posem per exemple en un saló que estigui en un dels extrems de casa teva, el senyal haurà de travessar moltes parets i distància fins arribar a les habitacions més allunyades, mentre que si el poses al centre de la casa el senyal es repartirà més equitativament. També és important posar el router en una posició relativament alta, ja que envia les ones cap a baix i de no fer-ho estarem desaprofitant part del seu abast. Vaja, que res de posar-ho a terra. I finalment has de tenir en compte com envoltes al teu router. Per exemple, encara que tinguis el router al centre de la casa de poc et servirà si ho col·loques dins d’un armari o en un fals sostre. Les parets també limiten el senyal, de manera que com més alliberat d’obstacles estigui millor serà la cobertura en totes les zones de casa teva.

casa-router-redwisp.com
Coloca correctamente las antenas

Aunque estéticamente podemos creer que es como mejor quedan, si queremos optimizar la señal de nuestro router no es recomendable poner las dos antenas hacia arriba. Tranquilo si las del tuyo están así, porque es como salen en casi todas las fotos de los fabricantes, y es un error bastante común que muchos cometemos.

Lo recomendable es colocar las antenas en perpendicular, una en horizontal y la otra en vertical. Lo dijo un ingeniero de Apple hace unos años, y su explicación fue que la recepción de radio se maximiza cuando tanto el cliente como el punto de acceso coinciden con la polarización, vamos, cuando las antenas están orientadas en el mismo plano.

El resumen es que las antenas tiene que dibujar un ángulo de 90 grados entre ellas. No, con este truco no verás que tu WiFi ahora es mucho más rápida, pero ayuda a que mejore la cobertura en nuestros dispositivos y que no sufran tanto cuando están algo alejados del router.

señal-router-redwisp.com
El firmware del router siempre actualizado

El firmware es un programa interno de los dispositivos que controla el funcionamiento de sus circuitos, una especie de instrucciones que tienen alojadas en sus almacenamientos internos. De vez en cuando, los fabricantes lanzan actualizaciones del firmware para mejorar algunas de las prestaciones de sus dispositivos.

Por lo tanto, es importante asegurarte de que el firmware de tu router esté siempre actualizado. Algunos routers lo hacen de forma automáticapara que no tengas que estar pendiente. Puedes consultar si el tuyo lo hace en su manual, y de no ser así lo tendrás que actualizar tú mismo desde la página de administración de tu router, utilizando como te explicamos en el siguiente capitulo,  la IP que comúnmente viene por defecto: 192.168.1.1 y 192.168.0.1. Consulta la documentación de tu router para saber cual es la IP de origen.

router-redwisp.com
Busca los canales menos saturados

En la misma página de administración de tu router hay otra opción llamada Control ChannelSirve para elegir uno de los 13 canales en los que puede operar tu router. Por lo general estará configurado para elegir automáticamente el canal menos congestionado, pero este es un modo auto que no siempre es del todo fiable.

Los routers WiFi europeos utilizan canales que van del 1 al 13, que operan entre los 2.401 y 2.483 MHz. Esto quiere decir que si vives en una comunidad de vecinos, es posible que pueda haber varios routers operando en el mismo canal, y que sus señales estén interfiriendo con la tuyarestándole algo de alcance o incluso bloqueando tu conexión.

grafic-redwisp-com

Lo que tienes que hacer es recurrir a aplicaciones gratuitas como Wifi Analyzer de Android, que analizan el estado de los canales de tu alrededor. En esta aplicación, por ejemplo, sin dar ninguna clave puedes decirle cual es tu router de todos los de tu alrededor, y te dirá en qué canal estás y cual es el recomendado ahora mismo.

En la imagen de ejemplo se ve que el router se ha configurado automáticamente para utilizar el canal 1, pero que los canales menos congestionados con los que mejor iría la conexión son los 8, 9 y 13. Vamos, que el modo automático del router no ha atinado.

wifi-redwisp.com
Si todo falla piensa, en un PLC

Y si ninguno de estos consejos es suficiente para llevar una buena señal WiFi a tu salón o a una habitación concreta, siempre te quedará la opción de utilizar unos PLC. Se trata de unos dispositivos que llevan la señal de tu router a cualquier zona donde tengas enchufes utilizando el cableado eléctrico de tu hogar, y crean allí un nuevo punto WiFi al que conectarte. De este modo la recepción de la señal cerca del repetidor es prácticamente igual a la entregada por el router mismo.

En esencia sólo tienes que conectar uno de ellos (master) donde tengas el router y conectarlo a él mediante un cable, y el otro (esclavo) en el sitio donde tengas mala cobertura. Dependiendo de tus necesidades, tienes infinidad de modelos de varios fabricantes, o sea que no te costará demasiado encontrar uno que se ajuste a ti.